undefined

Avslutning sommerhavn - etablering av vinterhavn

Det snart tid for å etablere vinterhavn, og vi vil gjerne informere om at denne blir etablert fra og med søndag 30. oktober. Vinterhavn vil som vanlig bli etablert på C-brygga. Dette betyr at alle båter som ligger i sommerhavn må være ute av vårt anlegg senest 23. oktober. Samtidig ber vi alle som ennå ikke har søkt om plass til vinterhavn om å snarest søke på: http://ulvoya.no/batforeningen/soke_plass/

* Siste dag med vakthold er søndag 16. oktober.

* Husk at alt materiell brukt til fortøyning skal fjernes.

* Vi vil ikke stenge av vannet før første tegn til nattefrost.

Hvis ikke båten er blitt flyttet innen overnevnte dato, antar vi at båten skal ligge i vinterhavn og dere vil bli fakturert for dette. Det vil imidlertid kun bli etablert boblehavn på C-brygga, og de båtene som eventuelt ligger på A-, B- og D-brygga vil ikke ligge i isfri havn og dermed risikere skader. Skulle det oppstå skader på flytebryggene eller annet materiell som følge av dette, vil dette bli belastet den enkelte båteier. Er noe uklart eller er det noen spørsmål, kan dere ta kontakt på: jan_waale@hotmail.com

Til dere som ikke skal ligge i vinterhavn 2016/2017, ønsker styret i Ulvøy Vels Båtforening dere velkommen tilbake til våren.Referat fra årsmøte i Ulvøy Vels Båtforening 28.01.2016 kl. 1900

«Syden» / Ulvøy Velhus

Møteleder ble Kim Aanerud.

Som referent ble valgt Cato Normann.

Sven Robby Dierkes og Gunnar Sandnes ble valgt til å underskrive referatet.

Det ble kommentert fra salen at sakspapirene (årsberetning, regnskap, budsjett) til årsmøtet kom for sent. Dette ble besvart fra styret med at det var korte tidsfrister, men at man regnet med at med en ny regnskapsfører på plass, vil situasjonen bedre seg neste år.

Innkallingen ble deretter godkjent.

Det møtte 23 medlemmer til årsmøtet, inklusiv styret.

1) Årsberetningen for 2015 ble så opplest og godkjent.

· -Ny bom til Dampskipsbryggen. Det ble redegjort for dagens betjening av den nye bommen ned til «Dampskipsbryggen». Da den foreslåtte enkle tallkoden som trengs ved å betjene et fastmontert tastatur, altfor lett kan spres til «alle», vil Ulvøy Vel ta standpunkt til om betjeningen heller kun skal skje via programmerte fjernkontroller som brukerne kan kjøpe.

Utgangspunktet er at alle som har rett til, og behov for å bruke veien til bryggen, skal til enhver tid ha tilgang til det.

· -Representant Jan Larsen fra Kongelig Norsk Båt Forbund (KNBF) redegjorde for alle fordelene ved ulike former for medlemskap i foreningen. Fordeler som f. eks. refusjon av merverdiavgift, juridisk bistand, reduksjon av forsikringspremier (Norske Sjø), o.s.v.

Ved avstemming om UVB skulle bli medlem av KNBF, ble alternativet «kollektivt medlemskap» valgt med stort flertall i salen.

· -Ny A-bryggeleverandør er valgt, «Tele Bryggen AS» skal levere komplett ny flytebrygge med moringer og festetau. Utskiftningen skjer i løpet av våren 2016, og samtidig fjernes også den gamle A-bryggen

· -Utsettelse av «etablering av vinterhavn». Det var et ønske fra salen at denne etableringen skulle utsettes i 14 dager i forhold til tidligere anvendte dato. Dette på grunn av mulighet for å kunne fortsatt bruke båten en stund til, f. eks til hummerfiske.

Det ble vedtatt å utsette datoen med ca. 14 dager mot tidligere.

· Gebyr for ikke å møte på dugnad. Man ønsker å redusere utskrevne gebyrer, og mener at en tidligere varsling om datoene for dugnadene bør gjennomføres.

· Tilkomsten (rampen) til C-bryggen er for dårlig. Ny rampe skal lages av profesjonelle

· Det er et ønske om at andelshavere i bryggeanlegget melder ifra til UVB dersom en bryggeplass ikke skal benyttes, da denne plassen kan leies ut til andre for gjeldende sesong.

· Det ble oppfordret til å opplyse at det nå er mulighet for å bli andelshavere i UVB.

2) Regnskapet ble opplest og vedtatt.

3) Budsjett ble opplest og vedtatt.

4) Innkomne forslag, (A,B,C,D,E)

A) Forslag fra Bjørgulf Haukelidsæter vedr. landfester.

Han ønsker en oversikt en oversikt over alle landfester, samt hvilke som måtte være ledige for de som står på venteliste. Videre at «ikke benyttede» landfester i lengre tid enn 5 år, kan tildeles andre som står på venteliste

Det er behov for å rydde opp i merkingen og tildelingen av landfester. Styret vil forsøke å finne frem eldre oversiktskart, og vil arbeide med å lage en ny oversikt med nummerering samt tildeling av disse. Styrets forslag ble vedtatt med overveldende flertall.

B) Forslag fra Hans B Salvesen om nøkkelsafe med kodelås på vaktboden.

Dagens bruk av nøkkel er tungvint da enkelte personer som går vakt ikke bor på Ulvøya, og overlevering kan by på problemer.

Forslaget om å låse vaktboden med en nøkkelkodelås som kan omprogrammeres ved behov ble diskutert, og dersom dette blir den nye ordningen, må verktøyboden innenfor låses separat. Styret foreslo å se på en slik løsning.

Styrets forslag ble vedtatt med overveldende flertall.

C) Forslag fra Hans B Salvesen om medlemsportal med e-postadresser.

Dette vil lette arbeide med å «finne en vikar» eller «bytte vakter innbyrdes».

Styret mente at ved bruk av de alt foreliggende medlemslister med e-mailadresser og telefonnummer, vil det være tilstrekkelig underlag for å oppfylle dette ønsket. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

D) Avgiftsendringer, forslag fra styret.

Bryggeplass interne opp til 4m., fra kr. 5.000,- til kr. 5.700,-

Bryggeplass eksterne opp til 4 m., fra kr. 7.000,- til kr, 7.700,-

Bryggeplass interne over 4 m., fra kr. 7.000,- til kr. 7.700,-

Bryggeplass eksterne over 4 m., fra kr. 9.000,- til kr. 9.700,-

Vinterhavn interne; fra kr. 1.800,- til kr. 2.500,-

Vinterhavn eksterne; fra kr. 4.000,- til kr. 4.700,-

Avgiftsøkning kr. 700,- går uavkortet til bryggefondet.

Avgiftsendringene under pkt. D) ble enstemmig vedtatt, og oversendes Ulvøy Vel for godkjenning.

E) Utestengelse fra Båtforeningen, forslag fra styret.

Pr. i dag kan UVB kun «straffe» dersom brukerne misligholder sine økonomiske forpliktelser. Styret ønsker å kunne utestenge medlemmer som ikke etterkommer gjentatte irettesettelser ved uønsket opptreden, manglende tilsyn av båtene o.s.v.

For å kunne irettesette brukere som ikke følger UVB sine anmodninger hva andre forhold angår utover økonomiske misligholdelse, må det først utarbeides konkrete ordensregler som brukerne må forplikte seg til å følge. Styret må konkretisere disse, og innarbeide dette i et nytt ordensreglement. Forslaget fra salen ble enstemmig vedtatt.

5) Valg av nytt styret i UVB for 2016 ble vedtatt som følger:

· Hans Petter Døvre, leder.

· Jan Waale, nestleder.

· Bjarne Bratland, styremedlem.

· Lars Myhrbraaten, styremedlem.

· Gøran Skuncke, styremedlem.

· Frode Hansen, styremedlem.

· Harald Ebne, styremedlem.

· Benny Andreassen, styremedlem NY.

Kim Aanerud, går ut.

Det nye Styret ble valgt ved akklamasjon. Årsmøtet takket det gamle Styret for godt utført arbeid i 2015.

6) Eventuelt:

Vaktprotokoller. Det ble fra salen ytret ønske om en tilbakemelding fra styret om at det kvitteres at de utfylte vaktprotokollene blir lest.

Ulvøya 03.02.2016

Cato Normann (referent) Sven Robby Dierkes Gunnar Sandnes


Vaktliste for vinterhavn
2015/16
Uke Vaktleder Mannskap Styrets kontaktperson
49 Cato Normann Ragnvald Fjøss
Frode Hansen

50 Geir Saxebøl Stian Falch Harald Ebne
51
Gull C Wildendahl
Svein Nilsen Jan Wåle
52
Gunnar Sandnes
Stina Larsen Hans Petter Døvre
53
Hans Borti Salvesen
Terje Fodstad Lars Myhrbraaten

1
Jim Dodson Tor Kristian Bue Bjarne Bratland
2
Knut Haugane
Tor-Egil Hasselstrøm Kim Aanerud
3
Lars Magnus Sæthre
Tore Harald Pettersen Göran Skuncke
4
Lasse Karstensen
Anders Røren Frode Hansen
5
Monica Solås (Kristensen)
Bjørn Grenager Harald Ebne
6
Ragnvald Fjøss

Cato Normann Jan Wåle
7 Stian Falch Geir Saxebøl Hans Petter Døvre
8
Stina Larsen
Gunnar Sandnes Lars Myhrbraaten
9
Svein Nilsen
Gull C Wildendahl Bjarne Bratland
10
Terje Fodstad
Hans Borti Salvesen Kim Aanerud
11
Tor Kristian Bue
Jim Dodson Göran Skuncke
12
Tor-Egil Hasselstrøm
Knut Haugane Frode Hansen
13
Tore Harald Pettersen
Lars Magnus Sæthre Harald Ebne
14
Anders Røren
Lasse Karstensen Jan Wåle
15
Bjørn Grenager
Monica Solås (Kristensen) Hans Petter Døvre
Eventuelle spørsmål kan rettes til Gøran 468 34 673


Plats Namn e-post Tel
C23 Anders Røren anders.roren@obos.no 95074013
C5 Bjørn Grenager tg-agent@online.no 90914417
C26 Cato Normann cato.normann@getmail.no 90050153
C6 Geir Saxebøl geir.saxebol@vegvesen.no 95135685
C13 Gull C Wildendahl jarto.wildendahl@gmail.com 92063838
C4 Gunnar Sandnes gu.sand@online.no 93047575
C21 Hans Borti Salvesen borti@online.no 95216915
C15 Jim Dodson jimmern@mac.com 47280770
C11 Knut Haugane knut.haugane@aktivfinans.no 92864030
C22 Lars Magnus Sæthre larsmagnus1974@gmail.com 99575171
C3 Lasse Karstensen lasse.karstensen@gmail.com 91573259
C14 Monica Solås (Kristensen) monica@kryos.no 90038790
C8 Ragnvald Fjøss rera@nobelrecords.no 40414548
Nocken Stian Falch stianfalch@icloud.com 90186088
C18 Stina Larsen stina.larsen.69@gmail.com 47834648
C24 Svein Nilsen snielsen@mil.no 47469213
C7 Terje Fodstad terje.fodstad@harmek.no 91350210
C16 Tor Kristian Bue tor_kristiani@hotmail.com 91126897
C20 Tor-Egil Hasselstrøm thassel@me.com 90572436
C10 Tore Harald Pettersen tore.harald.pettersen@cw.no 95901066
C12 Tore Harald Pettersen tore.harald.pettersen@cw.no 95901066