Referat årsmøte i Ulvøy Vels Båtforening 26.01.2017

Referat årsmøte i Ulvøy Vels Båtforening 26.01.2017

Til stede: Styret representert ved leder Hans-Petter Døvre, nestleder Jan Wåle, Lars Myhrbraaten, Bjarne Bratland og Frode Hansen. Det var for øvrig godt oppmøte fra medlemmene med 33 stemmeberettigede til stede.

1,2,3,4 Representantenes stemmerett, innkalling og dagsorden ble godkjent.
Hans Petter Døvre ble valgt til møteleder, Terje Mork som referent, Terje Duus og Steffen Birkeland ble valgt til å undertegne protokollen. Styret ble berømmet for høyt nivå på det fremlagte materialet.

5. Styrets årsberetning ble gjennomgått.
Sommerhavnen var planlagt til og med uke 39 som er den siste uken i september, men det ble vedtatt og utvide denne til og med uke 42 som er midt i oktober. Vannet kan bli stengt tidligere hvis det kommer frost.

I forbindelse med etablering av vinterhavn på C-brygga ble alt tauverk til fortøyning fjernet og det ligger i noen kasser i båthuset.

På spørsmål fra salen kunne styre informere om at de disponerte cirka 20 båtplasser som kan leies ut til eksterne evt. selges som andeler til beboere på Ulvøya som trenger båtplass.

6. Regnskap og balanse ble gjennomgått:

Ungdomsbrygga er satt til 20.000 i balansen, mens verdien er anslått til ca. 120.000. Dette vil påvirke størrelsen på de totale avskrivingene med denne differansen.

C-Bryggen sto som ny i oppsettet i 2016, men er antatt anskaffet i 1990.

En ny vurdering av bryggeanlegget har ført til at man har foretatt noen ekstraordinære avskrivinger i 2016 samt at man har sett at man ikke trenger å bytte hele B-Brygga, men kun utriggere i første omgang. Dette sammen med god flyt på utleie til eksterne gjør at man ser at det er mulig å fremskynde utskiftningene av bryggeanleggene. Dette vises i fremlagte plan.

Resultat og balanse med justering i balansen for ungdomsbrygga ble godkjent.

7. Budsjett for 2017 ble gjennomgått.
Budsjettet ble vedtatt

Ulvøya Vel fremmet forslag om betaling for leie av NV stranden. Styret i Ulvøya Vel Båtforening innstilte på at dette forslaget ikke skulle vedtas og årsmøtet gav styret fullt medhold med overveldende flertall.

8. Innkomne forslag.
8.1 Fra styret ble nye gebyrsatser fremlagt
Det ble fremlagt ett vedtak fra Ulvøy Vel hvor det skulle brukes kr 4.700,-for utleie av vinteropplag til eksterne. Styret mente de hadde satt prisen til det maksimale som var mulig å få i markedet med kr 4.000 som ligger i budsjettforslaget. Budsjettet og satsene for 2017 ble vedtatt

Hvis man blir pålagt en avgift/leie til Ulvøy vel på kr 50.000 som antydet vil satsene for sommerhavn og landfeste måtte økes med kr 500,-

8.2 Vedtektsendring sanksjoneringsmidler mot medlemmer som ikke fristiller sin andels plass.
Det ble vedtatt at man får en vedtektsendring som gjør at man kan fakturere avgift for eksterne + ett administrasjonsgebyr ved gjentatte tilfeller av manglende fristillelse

I den sammenheng ble behovet for nye vedtekter tatt opp og en komite nedsatt som skal jobbe frem ett forsag til neste årsmøte. Komiteen består av: Tor Harald Vidung, Erik Ågaard, Steffen E. Birkeland

8.3 Vedlikeholdsplan - sluttføring av gangvei mellom A-og B brygge
Dette tiltaket fikk flertall og styret vil vurdere om det er plass til dette på årets budsjett i forhold til utviklingen i likviditeten i foreningen. Alternativt vil arbeidet bli skjøvet ut i tid.

8.4 Forslag om innleie av eksternt vaktselskap i påske og juleuken.
Forslaget falt

9. Valg av styre 2017
Styrets forslag ble vedtatt

Styret ble berømmet for stor arbeidsinnsats og gode resultater for 2016.

Terje Duus, Steffen E. Birkeland

Referat fra årsmøte i Ulvøy Vels Båtforening 28.01.2016 kl. 1900

«Syden» / Ulvøy Velhus

Møteleder ble Kim Aanerud.

Som referent ble valgt Cato Normann.

Sven Robby Dierkes og Gunnar Sandnes ble valgt til å underskrive referatet.

Det ble kommentert fra salen at sakspapirene (årsberetning, regnskap, budsjett) til årsmøtet kom for sent. Dette ble besvart fra styret med at det var korte tidsfrister, men at man regnet med at med en ny regnskapsfører på plass, vil situasjonen bedre seg neste år.

Innkallingen ble deretter godkjent.

Det møtte 23 medlemmer til årsmøtet, inklusiv styret.

1) Årsberetningen for 2015 ble så opplest og godkjent.

· -Ny bom til Dampskipsbryggen. Det ble redegjort for dagens betjening av den nye bommen ned til «Dampskipsbryggen». Da den foreslåtte enkle tallkoden som trengs ved å betjene et fastmontert tastatur, altfor lett kan spres til «alle», vil Ulvøy Vel ta standpunkt til om betjeningen heller kun skal skje via programmerte fjernkontroller som brukerne kan kjøpe.

Utgangspunktet er at alle som har rett til, og behov for å bruke veien til bryggen, skal til enhver tid ha tilgang til det.

· -Representant Jan Larsen fra Kongelig Norsk Båt Forbund (KNBF) redegjorde for alle fordelene ved ulike former for medlemskap i foreningen. Fordeler som f. eks. refusjon av merverdiavgift, juridisk bistand, reduksjon av forsikringspremier (Norske Sjø), o.s.v.

Ved avstemming om UVB skulle bli medlem av KNBF, ble alternativet «kollektivt medlemskap» valgt med stort flertall i salen.

· -Ny A-bryggeleverandør er valgt, «Tele Bryggen AS» skal levere komplett ny flytebrygge med moringer og festetau. Utskiftningen skjer i løpet av våren 2016, og samtidig fjernes også den gamle A-bryggen

· -Utsettelse av «etablering av vinterhavn». Det var et ønske fra salen at denne etableringen skulle utsettes i 14 dager i forhold til tidligere anvendte dato. Dette på grunn av mulighet for å kunne fortsatt bruke båten en stund til, f. eks til hummerfiske.

Det ble vedtatt å utsette datoen med ca. 14 dager mot tidligere.

· Gebyr for ikke å møte på dugnad. Man ønsker å redusere utskrevne gebyrer, og mener at en tidligere varsling om datoene for dugnadene bør gjennomføres.

· Tilkomsten (rampen) til C-bryggen er for dårlig. Ny rampe skal lages av profesjonelle

· Det er et ønske om at andelshavere i bryggeanlegget melder ifra til UVB dersom en bryggeplass ikke skal benyttes, da denne plassen kan leies ut til andre for gjeldende sesong.

· Det ble oppfordret til å opplyse at det nå er mulighet for å bli andelshavere i UVB.

2) Regnskapet ble opplest og vedtatt.

3) Budsjett ble opplest og vedtatt.

4) Innkomne forslag, (A,B,C,D,E)

A) Forslag fra Bjørgulf Haukelidsæter vedr. landfester.

Han ønsker en oversikt en oversikt over alle landfester, samt hvilke som måtte være ledige for de som står på venteliste. Videre at «ikke benyttede» landfester i lengre tid enn 5 år, kan tildeles andre som står på venteliste

Det er behov for å rydde opp i merkingen og tildelingen av landfester. Styret vil forsøke å finne frem eldre oversiktskart, og vil arbeide med å lage en ny oversikt med nummerering samt tildeling av disse. Styrets forslag ble vedtatt med overveldende flertall.

B) Forslag fra Hans B Salvesen om nøkkelsafe med kodelås på vaktboden.

Dagens bruk av nøkkel er tungvint da enkelte personer som går vakt ikke bor på Ulvøya, og overlevering kan by på problemer.

Forslaget om å låse vaktboden med en nøkkelkodelås som kan omprogrammeres ved behov ble diskutert, og dersom dette blir den nye ordningen, må verktøyboden innenfor låses separat. Styret foreslo å se på en slik løsning.

Styrets forslag ble vedtatt med overveldende flertall.

C) Forslag fra Hans B Salvesen om medlemsportal med e-postadresser.

Dette vil lette arbeide med å «finne en vikar» eller «bytte vakter innbyrdes».

Styret mente at ved bruk av de alt foreliggende medlemslister med e-mailadresser og telefonnummer, vil det være tilstrekkelig underlag for å oppfylle dette ønsket. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

D) Avgiftsendringer, forslag fra styret.

Bryggeplass interne opp til 4m., fra kr. 5.000,- til kr. 5.700,-

Bryggeplass eksterne opp til 4 m., fra kr. 7.000,- til kr, 7.700,-

Bryggeplass interne over 4 m., fra kr. 7.000,- til kr. 7.700,-

Bryggeplass eksterne over 4 m., fra kr. 9.000,- til kr. 9.700,-

Vinterhavn interne; fra kr. 1.800,- til kr. 2.500,-

Vinterhavn eksterne; fra kr. 4.000,- til kr. 4.700,-

Avgiftsøkning kr. 700,- går uavkortet til bryggefondet.

Avgiftsendringene under pkt. D) ble enstemmig vedtatt, og oversendes Ulvøy Vel for godkjenning.

E) Utestengelse fra Båtforeningen, forslag fra styret.

Pr. i dag kan UVB kun «straffe» dersom brukerne misligholder sine økonomiske forpliktelser. Styret ønsker å kunne utestenge medlemmer som ikke etterkommer gjentatte irettesettelser ved uønsket opptreden, manglende tilsyn av båtene o.s.v.

For å kunne irettesette brukere som ikke følger UVB sine anmodninger hva andre forhold angår utover økonomiske misligholdelse, må det først utarbeides konkrete ordensregler som brukerne må forplikte seg til å følge. Styret må konkretisere disse, og innarbeide dette i et nytt ordensreglement. Forslaget fra salen ble enstemmig vedtatt.

5) Valg av nytt styret i UVB for 2016 ble vedtatt som følger:

· Hans Petter Døvre, leder.

· Jan Waale, nestleder.

· Bjarne Bratland, styremedlem.

· Lars Myhrbraaten, styremedlem.

· Gøran Skuncke, styremedlem.

· Frode Hansen, styremedlem.

· Harald Ebne, styremedlem.

· Benny Andreassen, styremedlem NY.

Kim Aanerud, går ut.

Det nye Styret ble valgt ved akklamasjon. Årsmøtet takket det gamle Styret for godt utført arbeid i 2015.

6) Eventuelt:

Vaktprotokoller. Det ble fra salen ytret ønske om en tilbakemelding fra styret om at det kvitteres at de utfylte vaktprotokollene blir lest.

Ulvøya 03.02.2016

Cato Normann (referent) Sven Robby Dierkes Gunnar Sandnes

Referat Årsmøte Ulvøya vel båtforening 4. februar 2015 kl. 1900.

Sted: Syden Ulvøya Velhus

Tilstede: 23 stk medlemmer

Referent: Gøran Skuncke

Dagsorden:

Årsberetning

Regnskap

Budsjett

Innkomne forslag

Fastesettelse av satser/avgifter

Valg

Eventuelt

1. VELKOMMEN/Inkallelse/VALG AV REFERENT/SIGNERINg AV REFERAT

Formannen ønsket velkommen.

Årsmøtet var lovlig innkalt, men det kom innsigelser på at dagsorden ikke ble sendt ut i god tid slik at medlemmene kunne sette seg inn i agenda før møtet. Styret sa det var tidspress som gjorde dette vanskelig. Årsmøte i UVB er framskyndet pga. saker som evnt. skal fremmes på generalforsamlingen i Ulvøy Vel. Styret i UVB lover neste år å legge fram agenda/saksliste tidligere og som legges ut på hjemmesiden.

Referent: Göran Skuncke Signering protokoll: Anne-Brit Sandnes og Erik Flateby.

2. årsberetning

Formannen redegjorde for styrets arbeid i 2014. Bland annet er den gamle jollebryggen erstattet av en ny ungdomsbrygge. Det fremkom innsigelser på denne investeringen, da det ble hevdet at man ikke hadde besluttet å foreta en slik investering. Referat fra årsmøte februar 2014 ble gjennomgått og man fant der beslutningsgrunnlaget. Det ble samtidig påpekt at Ulvøy Vel er positiv til tiltaket ungdomsbrygge, men at beløpet skulle vært mere tydelig kommunisert.

3. regnskap

Bjarne Bratland redegjorde for resultatregnskapet og det viste et positivt driftsresultat på

kr. 148 122,- sammenlignet med et underskudd på kr. 44 160,- i 2013. Det ble innkrevd ca. kr 100 000,- mer i båtavgifter sommerhavn enn i 2013.

Balansen ble gjennomgått med følgende kommentarer: Under posten "Utestående avgifter og gebyrer" kr. 95 308,- gjaldt dette i hovedsak fakturering vinterhavn der utestående er redusert til ca. kr. 23 000,- pr.1.2.15. "Påløpne kostnader" kr. 254 916,- er i hovedsak kostnader for ny ungdomsbrygge samt oppgradering av den yttersta delen av D-brygga.

Resultatregnskap og balansen ble godkjent.

4. budsjett

I 2014 ble det brukt relativt lite på vedlikehold og budsjettet viser en økning i 2015 da det bl.a. er tiltenkt tiltak mht. ny landgang C-brygga.

Budsjettet ble godkjent.

5. InkomMne forslag / FASTSETTELSE AV FASTE SATSER-avgifter

Harald Ebne og en representant fra Småbåthavner AS redegjorde for den tekniske stand flytebrygganlegget er i og spesielt da A-brygga.

Styret i UVB la fram et finansieringsforslag for en utskiftning av dagens flytebrygganlegg. Deler av anlegget er fra 1984 og UVBs styre ønsker å skifte ut totalt fire brygger med 5 års mellomrom. Man ønsker å starte med A-bryggen. Det er ønskelig med en finansieringsform der innskudd som andelshavere har innbetalt, konverteres/trekkes fra og legges i flytebryggfondet med kr. 3000,- pr. utskiftning flytebrygge. Utover dette foretas det en mindre innbetaling pr. andelshaver på ca. 500,-. pr. utskiftning brygge. Det tas ikke opp lån. Samtidig ble det besluttet å styrke flytebryggfondet ved at bryggeavgift sommerhavn for andelshavere går opp fra kr. 1 800,- til kr. 2 500,- (for standard plass). Dette innebærer at tilskudd til fondet øker fra kr. 500,- pr. plass pr. år til kr. 1 200,- pr. plass pr. år. Ved en slik utskiftning ønsker UVB å oppgradere dagens anlegg til en høyere standard med fremdeles Oslofjordens laveste priser.

UVB etablerer i 2015 en ny ungdomsbrygge og styret i UVB ønsker å leie ut disse plassene (ca. 6 stk) ett år av gangen til en årsleie kr. 1 000,- pr. år. Søknad sendes til UVB for behandling. Ungdom skal søke, ikke foreldrene. Ved for mange søkere pr. år. foretas det loddtrekning.

Årsmøtet stemte for disse forslagene.

6. ValG

Følgende styret ble valgt ved akklamasjon:

Styret 2015:

Kim Aanerud Formann

Jan Waale Nestformann

Frode Hansen Styremedlem

Hans Petter Døvre Styremedlem NY

Harald Ebne Styremedlem

Lars Myhrbraaten Styremedlem

Göran Skuncke Styremedlem

Bjarne Bratland Styremedlem

Styret takket avtroppende medlem Jan Fredrik Conradi for god innsats i styrearbeidet.

7. EVENTUELT

Det er problemer med utlån av nøkler til bom på Damskipsbrygga samt at denne står ofte åpen. Det var flertall for at Ulvøy Vel og UVB deler på kostnaden for å finne en bedre løsning mht. utskiftning lås/nøkler.

Båter kjører med for høy fart i og rundt flytebrygganlegget. Styret i UVB skal vurdere tiltak mht. oppsett av skilt e.l. for å begrense farten.

Private søplekasser på Dampskipsbrygga fylles med søppel fra brukere av brygga. Det var flertall for at Ulvøy Vel och UVB sammen finner en løsning på problemet.

Styret

2014

Kim Aanerud, leder 91353498
Jan Waale, nestleder & ass. havnesjef 90515033
Harald Ebne, styremedlem 90722678
Frode Hansen, styremedlem 93440297
Jan Fredrik Conradi, styremedlem 90038698
Lars Myhrbråthen, styremedlem 99159254
Bjarne Bratland, styremedlem 90915175
Gøran Skunche, styremedlem & havnesjef 46834673

REFERAT ÅRSMØTE ULVØY VELS BÅTFORENING (UVB)

Dato: 12.02.2014

Sted: VELHUSET

Kl.: 1900

Til stede: 32 Medlemmer

Referent: Jens

Dagsorden:

Årsberetning

Regnskap

Budsjett

Innkomne forslag

Fastsettelse av satser/avgifter

Valg

Eventuelt

Nr..

Sak

Ansvar

.

1.

INNKALLINGEN

En del av medlemmene mente innkallelsen var ugyldig fordi det kun hadde gått ut på mail, hvor også ikke-medlemmer hadde fått innkalling (disse har UVB tilskrevet og sagt i fra)

Efter en del diskusjon kom det frem at landfeste innehavere i liten grad hadde fått innkalling. For å bøte på dette i fremtiden ble det bestemt at innkallingen skal komme inn på samme forhåndsinnkalling for UV generalforsamling som legges i alle postkasser hver januar.

Avstemming om lovlighet av innkalling:

Ulovlig : 6 stk (inkl fullmakt)

8 stemte ikke. 18 stemte for.

Jens Hirsch skriver møteprotokoll.

Cato Nordmann og Erik Aagard skriver under møteprotokoll.

UVB/Alle

2.

ÅRSBERETTNING

Gjennomgått, en del uttalelser om årsberetning

HBS ønsket oversikt over vaktlaget med lister/navn, henger i Vaktboden. Diskusjon om den kan legges på

nettet, i så fall kan medlemmene kunne reservere seg pga personvernet. Kim/Carl-Egil ordner med passord

for alle. Viktig at avvik fanges opp i vaktprotokollen og leses/gjøres noe med.

«Ungdomsbrygge», unødvendig å ha med i årsberetning sa BGJ, men det henspiller til arbeidet UVB sitt styre jobber med, så det var positivt. Tekst endres til UVB ønsker å etablere en ny ungdomsbrygge

UVB/Alle

3.

REGNSKAP

En del spørsmål vedrørende ledige plasser, som går tilbake til UVB, for fremleie.

Redegjørelse for vedlikeholdskostnader av bryggene, etter bl.a. spørsmål fra Gunnar S, store utgifter til nye fester og moringer generelt. Nye midlertidige fester for A og D brygga. Kjettinger og moringer på B brygge kom på ca. kr 53.000. HBS ønsket Veritas e.l. kontroll av bryggenes tilstand. Rep. av Dampskipsbrygga. Motregnes mot UV i 2014

BALANSE

KR 1.048.441,76 på konto

Flytebryggenes verdi kr 1.798.800

Regnskapet ble godkjent

Diana/UVB/Alle

4.

BUDSJETT

Efter godkjennelse av regnskap ble det diskutert noen punkter i budsjettet. Gunnars S. mente avsetning 50% av EK til flytebryggfondet iht. referat 2011 vs. 50% av resultat Morten B. mente dette var ulogisk. Morten B uttalte at det var tilstrekkelig likviditet i UVB sin økonomi. Cash er IKKE det samme som egenkapital

Ledige bøyer, prøv å leie ut for å øke inntekt.

Kajakkleie opp til kr 400,- pr. år.

Forsikring er gått opp, sjekkes av Jens.

HBS uttalte at det ville være ugunstig å leie ut til utenfor øyas beboere grunnet tidligere konflikter vedrørende nedgangsveier, parkering o.l. Erik Aa, ville UVB skulle sette opp leien for utenom øy boende. Kim fortalte at 19 plasser er fremleiet i fjor totalt, hvorav ca. halvparten bor på øya. UVB satser på mere framleie av plasser i sommerhavn neste år. Jørgen W spurte om utestående på kr 47 231,- . Sen fakturering gir sen innbetaling! Morten B. uttalte at UVB har sunn balanse, lite gjeld , bortsett i fra

innskuddene.

Hans Petter ønsket en vedlikeholdsdebatt før budsjett blir godkjent. Kim sa det kom mer i innkommende forslag. Regnskap og budsjett ble godkjent

Diana/UVB/Alle

5.

INNKOMMENDE FORSLAG

Morten B og Jens syntes forslag om utskiftning av A bryggen var en uvanlig måte å gjøre det på. Ønsket å dele likt med ALLE andelseierne, for å unngå skjevdeling mellom bryggene. Fordele alt mellom alle (dett til tross for at D bryggen i sin tid ble finansiert i sin tid med «skjevdeling») Gunnar S enig spurte også om: når er det nødvendig med utskiftning av brygge. Viste til Sørfonden som uttalte at han investerte i betongbrygger for at de skulle vare «evig». Frode H, fortalte om bryggenes dårlige tilstand under bryggene, med tæring m.m..Kim uttalte også at vi ikke kan forvente å få noe for de gamle bryggene, og vil måtte gi de bort for å slippe avfallskostnad. HBS ønsket befaring av Veritas eller annet sertifisert kompetanse. Er oppgradering billigere? Kim uttalte at vedlikehold «spiser opp et for lite flytebryggfond». Erik Aa ville bruke noen «titusener» på å sjekke bryggene som han mente hadde verdi på 4-5 millioner. Terje D uttalte at GS Marin lagde årlige rapporter om tilstanden til bryggene. Hans Petter spurte om alternative vedlikehold muligheter.BGJ spurte om elementene synker. Hva sier den opprinnelige leverandøren?

FORSLAG:

  1. 2 finansieringsformer
  2. Vedlikehold eller nytt
  3. Cato N/HBS eksterne konsulenter? Dele på alle? Diskusjon om finansieringsform

Terje D. sa at det sto et enstemmig styre i UVB for sitt forslag. Urettferdig sier Gunnar S. Erik Aa ønsket en vedlikeholdsplan. Sven S. spurte om det var juridisk riktig å ikke dele på alle.

FORSLAG UVB sitt styre

For: 8. Mot: 15

Alternativt FORSLAG Morten/Jens

For: 15. Mot: 6

UVB/Alle

6.

INKOMMENDE FORSLAG

Videre forslag om:

Lovverk/vedtekter foreslåes endret slik at UVB s arbeid og vedtak i eget årsmøte kan gjennomføres og at UVB s arbeid ikke styres av vilkårlige benkeforslag på en generalforsamling i UV.

Paragraf§1: Generalforsamlingen i UV fastsetter årlige båtplassavgifter og kan kun stemme over saker som årsmøtet i UVB har vedtatt skal tas opp.

Mye diskusjon. CEM hevder at UVB må stilles på linje med Sydstranden og Velhuset, og må rette seg etter UV. Erik sier at UV bestemmer over UVB. Diskusjon om datter/mor.

CEM/Petter V utrykte at det IKKE hadde blitt gjort feil eller ureglementert på forrige Generalforsamling.

Vedtak: For 13. Mot 13

Formannen Kim dobbeltstemme avgjør, forslaget fremmes for UV generalforsamling.

Ungdomsbrygge 2014, for å lage et ungdomstilbud på øya. BGJ ville ha frem problematikken med landfeste 82/83, BGJ har fått tilbud om alternativt landfeste. Forslaget er tidligere støttet av UV styre og anbefales.

Øke avgift på landfeste fra kr 200 til kr 400 (fremmet tidligere men avslått) Lang diskusjon vedrørende dette, noe som vil innbringe UVB i underkant av kr 10.000 årlig Innlegg av HBS, Gunnar S og Jan T mot, Innlegg av Jan Fredrik og Erik F for

Vedtak: For 19. Mot 4

Kajakkplass leie pr. år kr. 400,. OK

Uteblivelsegebyr vakt Kr 500

Innlegg om ferier, sykdom osv..

For: 23 Mot: 1. Gebyr generelt diskutert. Mht. lovlighet evnt. om gebyr er inkludert i kontingent og at evnt. oppmøte dugnad trekkes fra.

Deltakelse landfesteiere/bøyeplass vaktordning og dugnad OK

Erik Aa forslag om utredelse av lovlighet uteblivelsesgebyr dugnad ble nedstemt

UVB/Alle

7.

BUDSJETT

Godkjent

UVB/Alle

8.

VALG

Terje D ut, Gøran Skuncke inn.

Jan Waale nestformann

Erik F. ut, Bjarne Bratland inn

Alle valgt med akklamasjon!

UVB/Alle

9.

EVENTUELT

Cato N: om skjørtet på Damskipsbryggen kunne hengsles for å unngå isskader. Planlagt dugnad 2014.

Jan T. ba om at medlemsregister ble oppdatert, han fikk selv ikke innkalling til Årsmøtet, men var alltid med på dugnader og vakter

HBS takket styret for at de stilte opp og jobbet for oss alle.

UVB/AlleProtokoll fra årsmøtet i Ulvøy Vels Båtforening torsdag 12. februar 2013 kl 1900.

Den 12 februar 2013 ble det avholdt ordinært årsmøte i Ulvøy Vels Båtforening, på Syden Velhus.

Det ble foretatt opptelling av antall medlemmer til stede. Til stede var det 19 stk. medlemmer.

Det var ingen kommentarer til møteinnkallelsen og møtet ble erklært for lovlig satt.

Sak 1. Årsberetning

Årsberetningen ble opplest av formannen og godkjent uten anmerkninger.

Sak 2. Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått. Regnskapet viste lik inntekt som i fjor.

Kostnader økte med kr. 17 970,-, noe som var kr. 14 187,- over budsjett.

Kr. 88 715,- ble avsatt til flytebryggefond. Kr. 99 120,- ble belastes flytebryggefondet. Dvs. fondet minsket med kr. 10 405,-. Flytebryggefondet pr. 31.12.12 er på kr. 243 634,-

Regnskapet ble godkjent med denne endringen. Revidert regnskap vedlegges.

Innskuddet i flytebryggeanlegget er stabilt, kr. 1 784 800, en økning på kr. 59 000,- fra 2011.

Sak 3. Budsjett

Budsjettet ble presentert på kr. 410 100,- Man forventet en liten nedgang på inntekt sommerhavn og en moderat økning på vinterhavn. Det fremlagte budsjett og den foreslåtte disponeringen av flytebryggefondet ble godkjent av årsmøtet.

Sak 4. Innkomne forslag

Maksimal utleietid for bryggeplasser som ikke brukes av andelshaver ble nedstemt.

Sak 5. Satser og avgifter

Årsmøtet besluttet å heve kajakkavgift fra kr. 200,- til kr. 400,- pr. år.

UV har fremmet forslag om at UVB betaler kr. 10 000,- i husleie pr. år for båthuset og flytebryggeanlegget.(dette forslaget ble senere godkjent på generalforsamlingen UV)

Sak 6. Valg

Valgkomiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon. Følgende styre ble valgt:

Kim Aanerud formann (på valg)

Terje Duus nestformann (på valg)

Harald Ebne medlem, (ikke på valg)

Erik Flateby, medlem, (ikke på valg)

Frode Hansen, medlem, (ikke på valg)

Jan Fredrik Conradi, medlem, (på valg)

Lars Myhrbråthen, medlem, (på valg)

Jan Waale, medlem, ny

Atle Trondsen går ut av styret.

Økonomi og innkreving av avgifter etc ivaretas av forretningsfører for Ulvøy Vel / Diana Balinova


Sak 7. Diverse


Vaktordningen ble diskutert. Sanksjoner må vurderes uteblivelse vakt /oppmøte.
Det bør bli bedre formalia rundt søknadsprosess sommerhavn og opplysning om "dead-line" dato f.eks. 1. april.
Kontrakter/båtplassbevis må utstedes iht. vedtektene.
Styret tar initiativ til bedre info/kurs spring-fortøyning etc

Oslo, 20.2.2013