Lover for Ulvøy Vel

Lover for Ulvøy Vel

§ 1
Ulvøy Vel skal arbeide til allment beste for beboere på Ulvøya. Vellet er upolitisk.

§ 2
Som ordinære medlemmer av vellet kan opptas grunneiere og leieboere på Ulvøya. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent for det forløpne år, men bare ett medlem for hver husstand.

§ 3
Kontingenten fastsettes hvert år av generalforsamlingen og skal innbetales innen 30. juni. Utmeldelse skjer skriftlig til formannen eller forretningsføreren innen utgangen av kalenderåret. Et medlem som ikke har betalt de siste to års kontingent strykes automatisk som medlem, men hefter fortsatt for skyldig kontingent.

§ 4 (endret 1998, 2012 og 2017 )
Vellet ledes av et styre som velges av den ordinære generalforsamling. Styret skal bestå av formann og fem styremedlemmer med personlige varamenn som hver er ansvarlig for
a. Sydstrandas drift
b. Velhusets drift
c. Nordveststrandas (forkortet NV-stranda) og båthavnens drift
d. Diverse arrangementer
e. Økonomi (kasserer)

Flertallet i styret skal være grunneiere. Viseformannen velges innen styret. Formannen eller viseformannen kan samtidig velges som forretningsfører. I så fall velges i stedet ett styremedlem til med personlig varamann. Samtidig velges to
revisorer. Samtlige velges ved særskilt valg, formannen for ett år av gangen, de øvrige for to år. Vellet tegnes av formannen eller viseformannen samt et styremedlem i fellesskap.Minst en av disse skal være grunneier. Forretningsførerens lønn og tellepenger fastsettes av styret. Styret ved forretningsføreren forestår den daglige drift av Sydstranda.

Særskilt om båtforeningen:
Båtforeningen skal ha et styre bestående av minimum seks og maksimum åtte styremedlemmer. På eget årsmøte som avholdes minst 14 dager før Ulvøy Vels Generalforsamling, innstilles en formann og en viseformann som medlemmer av Ulvøy Vels styre. Disse velges ved særskilt valg ved Ulvøy Vels Generalforsamling, og de må fylle ordinære krav for styremedlemmer i Ulvøy Vel. Foruten formann og viseformann, skal styret i Båtforeningen bestå av sekretær, kasserer og inntil fire styremedlemmer som skal velges på Båtforeningens ordinære årsmøte for to år av gangen. Når Vellets forretningsfører fungerer som kasserer, oppnevner styret i Båtforeningen et styremedlem som økonomiansvarlig.

§ 5
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 31. mars.
Generalforsamlingen behandler:
a. Årsberetning
b. Regnskap for foregående driftsår.
c. Fastsettelse av medlemskontingent
d. Innkomne saker, jfr §8
e. Valg av styre, jfr §4
f. Valg av husstyre, spesielle komiteer.
Det er bare saker som er innkommet til styret innen den frist som er fastsatt i § 8 og
som er oppsatt på dagsorden som egen sak som kan realitetsbehandles.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styrets flertall bestemmer det, eller etter skriftlig forlangende av minst tyve medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling behandler bare den oppsatte dagsorden.

§ 7
Alle saker, unntatt lovendringer, avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende med unntakelse av valg, hvor loddtrekning foretas i tilfelle stemmelikhet. Hvert medlem har foruten sin egen stemme anledning til å avgi stemme for et medlem ved fullmakt.
For at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig må det være tilstede minst ti grunneiermedlemmer (fullmakter ikke medregnet). Beslutninger som foretas på ikke beslutningsdyktige generalforsamlinger må, for å bli gyldige, gjentas på ordinær generalforsamling. Avstemningen skal være skriftlig hvis dette forlanges.

§ 8
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal kunngjøres med fjorten dagers varsel i lokalbladet og ved oppslag på vellets tavler samt skriftlig meddelelse til medlemmene.
Det skal kort angis hvilke saker generalforsamlingen skal behandle. Forslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling må være styret i hende innen 15. januar.

§ 9
Forslag til endring av vellets lover kan fremsettes skriftlig av styret eller minst fem medlemmer. Lovendringer krever minst 2/3 av generalforsamlingens grunneierstemmer. Oppnås ikke slikt flertall, kan saken henvises til ekstraordinær generalforsamling hvis minst halvparten av generalforsamlingens stemmer forlanger det. På den ekstraordinære generalforsamlingen avgjøres saken ved simpelt flertall av grunneierne.

§ 10 (endret 2000)
I saker som gjelder vellets eiendommer har bare grunneiere stemmerett.

§ 11
Vellets oppløsning kan bare skje ved beslutning på ekstraordinær generalforsamling etter at forslag herom har vært fremsatt på ordinær generalforsamling og er blitt vedtatt der. Til oppløsning kreves at flere enn halvparten av vellets innskrevne grunneiermedlemmer stemmer for det på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 12 ( endret 1998)
Vellets eiendommer kan ikke avhendes eller bortleies.
Hvis det er vedtatt å oppløse vellet, blir vellets formue å anvende til innretninger på Ulvøya til beboernes beste. Den oppløsende generalforsamling må først treffe bestemmelse herom.

§ 13 (Ny 1999)
Den som vesentlig misligholder sine økonomiske forpliktelser overfor vellet, herunder Barnehagen og Båtforeningen, kan bli ekskludert og miste de rettigheter som medlemskapet i vellet gir.

§ 14 (Ny 2012)
Valgkomiteen i Ulvøy Vel skal bestå av de medlemmer som har trådt ut av styret.

§ 15 (Ny 2017)
Ulvøy Vel skal bidraa til å bevare Ulvøyas unike biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold. Dette gjelder særskilt fellesområdene som forvaltes av Ulvøy Vel.

Driftsreglement for Sydstranda.
1.
Driften av stranda forestås av Ulvøy Vels styre ved forretningsføreren.

2.
Styret ansetter for ett år av gangen en vaktmann for stranda. Han ivaretar de daglige gjøremål, oppkrever entrè av badegjestene – inntektene skal daglig gjøres opp med forretningsføreren – sørger for at det hersker god orden og holder oppsyn med de badende. Vaktmannen vedlikeholder og fører fortegnelse over samtlige eiendeler som tilhører Vellet, og melder fra til forretningsføreren om mangler m.v. som må utbedres.
Han sørger for istandsettelse av stranda med tilhørende innretninger for hver sesongs begynnelse og påser at disse er driftsmessing intakte gjennom hele badesesongen.
Vaktmannens lønn og bonus fastsettes av styret.
3.
Sydstranda skal inntil videre drives på forretningsmessig basis, men på en slik måte at driften blir minst mulig sjenerende for Ulvøyas beboere.
4.
Kortfattet driftsrapport og regnskap for Sydstranda inntas i årsberetningen til generalforsamlingen i Vellet. Herunder bør styret fremkomme med forslag til arbeider som bør utføres og om bevillinger hertil. Forretningsføreren skal for øvrig til enhver tid holde velstyret underrettet om driften og forholdene vedr. stranda forøvrig.
5.
Velstyret fastsetter hvert år de billettpriser som skal gjelde for kommende sesong, samt prisene på partoutkortene.
6.
Spørsmålet om det skal tegnes garantipolise for vaktmannen blir å avgjøre av velstyret.

7.
Telleapparatene på stranda skal avleses av Vellets valgte revisor til ubestemte tider.

Vedtekter for Ulvøy Vels Båtforening.
Vedtatt 7.februar 1986 med endringer 7.februar 1997, 13. februar 1998 og 12.februar 2012.
§ 1
Båtforeningen skal på vellets vegne stå for drift av Nordveststrandas brygge- og bøyeområde. Båtforeningen skal for øvrig ta seg av båteiernes interesser.
Alle båtplasser på Ulvøy Vels eiendommer tilhører Ulvøy vel.
§ 2
Alle medlemmer av Ulvøy vel som har båtplass er medlem av båtforeningen.
For øvrig har alle medlemmer av vellet rett til medlemskap i båtforeningen.

§ 3
Vellets styremedlem, som er ansvarlig for NV-strandas og båthavnens drift, er båtforeningens formann. Styremedlemmets varamann er viseformann i båtforeningen.

§ 4
Båtforeningen skal ha et styre bestående av minimum seks og maksimum 8 styremedlemmer.

PÅ eget årsmøte som avholdes 14 dager før Ulvøy Vels generalforsamling, innstilles en formann og en viseformann som medlemmer av Ulvøy vels styre. Disse velges av Ulvøy Vel’s generalforsamling og må fylle ordinære krav for styremedlemmer i Ulvøy Vel. Foruten formann og viseformann, skal Styret i båtforeningen bestå av sekretær, kasserer og inntil fire styremedlemmer som skal velges på båtforeningens ordinære årsmøte for 2 år av gangen. Når Ulvøy Vels forretningsfører fungerer som båtforeningens kasserer, oppnevner styret i båtforeningen et styremedlem som økonomiansvarlig.
§ 5
For øvrig gjelder Ulvøy Vel’s lover og vellets regelverk for NV-stranda.

Regelverk for Nord-Vest-stranda
.
Vedtatt 7. februar 1986 – Endring 13.februar 1998( § 6).
§ 1
Ulvøy Vel har den fulle råderett over området. Vellet kan gjøre de nødvendige disposisjoner for til enhver tid å dekke de aktuelle behov for tildeling av båtplasser.
§ 2
Området skal benyttes til båtplasser strekker seg fra pkt. A til pkt. B på reguleringskartet. Det gjøres unntak for » Skjæret » med nærliggende område som skal benyttes til badeplass for øyas beboere*)
§ 3
Alle grunneiere på Ulvøya har rett til å få tildelt båtplass på NV-stranda. Vellet skal, så langt det er mulig, også imøtekomme øyas leiebeboere og deres ønske om båtplass.

§ 4
På tildelt båtplass kan det i samråd med båtforeningen settes opp brygge. Denne skal holdes ved like og området rundt skal til enhver tid holdes ryddig. Det er ikke anledning til å oppbevare materialer eller andre innretninger på stranda.

§ 5
Den som har fått tildelt en båtplass, har brygge eller plass i flytebryggeanlegget, kan ikke leie/eller låne ut denne ut til andre enn en beboer på Ulvøya og med båtforeningens godkjennelse. Overdragelse av brygge/flytebryggeplass foregår på samme måte og skal være godkjent av båtforeningen. I prinsippet skal ingen ha økonomisk fortjeneste av sine rettigheter som medlem av Ulvøy Vel.
§ 6
Ved overdragelse av fast eiendom til andre enn slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller til søsken, følger ikke båtplass – som overdrageren leier av Ulvøy Vel’s båtforening – med i overdragelsen. Ny eier vil, om ønskelig, få tildelt båtplass i samsvar med regelverk for Nord-veststranda § 3.
§ 7
De som har plass i flytebryggeanlegget vil få tildelt eget plassbevis. For disse skal det føres egen bok i båtforeningen. Ved overdragelse skal det kvitteres for dette på plassbeviset og bryggeboken ajourføres.
§ 8
NV-stranda administreres av det sittende styret i Ulvøy Vels båtforening.
§ 9
Det er kun grunneiere som har stemmerett i saker som gjelder NV-stranda.
§ 10
Båtforeningen fastsetter nødvendige detaljbestemmelser for NV-strandas drift og utleie av brygger og bøyer.
§ 11
Generalforsamlingen i Ulvøy Vel fastsetter årlig båtplassavgifter.
§ 12
For øvrig gjelder Ulvøy Vel’s lover.
*) Dette gjelder en strekning på ca 100 meter fra Skjæret og østover.